masseovn.net

Det Optimale Varmesystem

Masseovnen er i sig selv en fortræffelig varmekilde, som udmærket kan fungere selvstændigt.

Men i kombination med solvarme og en akkumuleringstank kan man lave det ideelle energisystem, hvormed man kan dække stort set hele husets varmebehov og producere det varme brugsvand stort set udelukkende ved hjælp af vedvarende energi.

Opbygning

Systemet er sammensat af tre hovedkomponenter:

Vores nyudviklede optimale masseovn, et antal kvalitetssolfangere og en akkumuleringstank med en passende mængde vand (500 – 1.000 liter). Det fungerer sådan her:

Varme fra masseovnen dirigeres via masseovnens varmeveksler(e) til akkumuleringstanken. Det samme gælder for varmen fra solfangerne og fra evt. andre varmekilder (oliefyr, gasfyr, mv.).

Fra akkumuleringstanken fordeles varme til gulvvarme mv. til de rum, som masseovnen ikke kan nå. Energien til opvarmning af varmt vand tages ligeledes fra akkumuleringstanken. Denne fungerer således som hjertet i systemet, hvor al varme fra varmekilderne ledes ind, og hvorfra varmen til alle aftagere hentes.

Den store varmelagringskapacitet betyder, at man kan benytte et ganske stort areal af solfangere, så man kan have udbytte af solvarmen hele året. Akkumuleringen i tanken betyder desuden, at man kan lagre varme fra en solskinsperiode langt ind i en gråvejrsperiode. Kombinationen masseovn-akkumuleringstank-solvarme er en økonomisk særdeles gunstig og miljørigtig løsning.

Det Optimale Varmesystem - masseovn, solfangeranlæg og akkumuleringstank

Det Optimale Varmesystem består af masseovn, solfangeranlæg og akkumuleringstank

Solfangeranlæg

De enkelte solfangere sammenkobles, så det samlede eksponerede areal udgør 4-12 m2.

De fleste husholdninger kan udmærket klare sig med ca. 4 m2 solfangerareal, men man kan med fordel investere i et større. Et relativt stort areal muliggør en betydelig solvarmeproduktion også i efterårs-, vinter- og forårsmånederne. I praksis vil solfangerne normalt kunne reducere fyringen i masseovnen til perioden fra midt i november til slutningen af februar, og derved nedsætte brændeforbruget betydeligt. Man kan udmærket starte med et mindre anlæg, og siden udbygge dette.

Uden for fyringsperioden vil solfangerne alene naturligvis levere alt det varme vand.

Et stort solfangerareal er overdimensioneret til sommerbrug, men systemet er selvregulerende og skades ikke selv ved lange solperioder, hvor systemet bare går på ”stand by” når akkumuleringstanken er ”ladet op”.

Af solfanganlæg anvendes nyeste typer med høj virkningsgrad og lang levetid

Som solfangere i systemet anvendes de nyeste typer med høj virkningsgrad og lang levetid

Supplerende varmekilde

Vores varmesystem vil i langt de fleste tilfælde være fuldt tilstrækkeligt til at dække de fleste huses behov for varme og varmt vand.

En supplerende varmekilde (som kobles på akkumuleringstanken) skal normalt kun træde ind under spidsbelastninger. Det kan f.eks. være juleaften, hvor hele familien skal i bad, og varmtvandsbehovet i køkkenet er ekstremt stort. Det kan også være i de sjældne tilfælde, hvor udetemperaturerne er ekstremt lave og det blæser kraftigt, så husets ”varmeskjold” reduceres kraftigt, og man ikke har fået fyret tilstrækkeligt.

Som standard vil akkumuleringstanken have indbygget, termostatstyret el-patron på min. 2 kW, som slår til, når det ekstra behov opstår. Den vil næsten altid kunne dække behovet under spidsbelastninger, og være den bedste og billigste løsning i langt de fleste tilfælde.

Men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at inddrage en supplerende varmekilde, hvis der f.eks. er tale om meget store huse, huse med ekstraordinære varmebehov (store og dårligt isolerede), eller man evt. ikke ønsker at fyre i masseovnen i en periode i fyringssæsonen.

Fordi der er tale om en supplerende varmekilde, vil energiforbruget alligevel være beskedent, og størrelsen af investeringen i varmekilden bliver den vigtigste faktor. Vi rådgiver naturligvis gerne om behovet for en supplerende varmekilde vurderet ud fra den individuelle situation.

Det geniale ved ”Det optimale varmesystem” er, at man meget nemt kan supplere med- og tilslutte andre varmekilder, også efter at systemet er installeret. Denne kan f.eks. være:

El-radiator (med eller uden olie).

Dette er en varmekilde, som er meget billig i anskaffelse. Den fås både til vægmontage eller flytbar (typisk oliefyldt). Denne kan være en god løsning, hvis man har et rum, som ikke normalt er inkluderet i ens varmesystem, og som ikke bruges ofte (gæsteværelse el.).

Med hensyn til brugsøkonomien gælder som nævnt ovenfor under el-patron.

El-radiatorer kan naturligvis ikke producere varmt vand.

Oliefyr.

Selv om oliefyr normalt er en dyr varmekilde (når det bruges som hovedleverandør), så kan der være sund fornuft i at beholde et eksisterende oliefyr, (hvis det er i en rimelig stand). Olieprisen er godt nok høj, men forbruget vil være ganske minimalt. Oliefyret kan nemt og billigt tilsluttes anlægget, og starter fuldautomatisk ved behov.

Et oliefyr kræver jævnlig service, så det skal man tage med ind i beregningerne.

Gasfyr

Man kan i dag få særdeles effektive og velfungerende små gasfyr (kondenserende), som kun fylder lidt, meget nemt kan tilsluttes akkumuleringstanken, er meget effektive, ikke behøver skorsten og starter automatisk efter behov. De fås til både naturgas og flaskegas. Da energiindholdet i flaskegas er ekstremt højt og forbruget er minimalt, vil en almindelig 11 kg flaske (til ca. 200 kr.) række ganske langt.

Investeringen i gasfyret er ikke så voldsom (ca. 25.000 kr.) Prisen for energien er relativt høj, men da årsforbruget normalt vil være meget lavt, kan gasfyret være et udmærket supplement både økonomisk og miljømæssigt (meget ren forbrænding). Men her er naturligvis ikke tale om vedvarende energi

Pillefyr

Dette er et fortrinligt supplement, men lidt dyrt i anskaffelse (50-70.000 kr.). Priserne på pillerne er i løbet af de seneste år steget betydeligt, så det er ikke længere et billigt alternativ (men stadig miljørigtigt).

Varmepumpe

Et jordvarmeanlæg er meget dyrt i anlægsudgift, og kun et ”luft til vand”  anlæg vil være værd at overveje som supplerende varmekilde. Investeringen er i størrelsesordenen 30 – 50.000 kr. og effektiviteten dårligst, når udetemperaturen er lavest (netop der, hvor der kan være størst behov for supplement).

I hvert enkelt tilfælde vil vi sammen med kunden (og evt. andre rådgivere) vurdere, om det er hensigtsmæssigt af foretage ændringer og lave supplementer i forhold til standardpakkeløsningen (se nedenfor). Hvis det er tilfældet, vil den store viden og erfaring, som vi og vores samarbejdspartnere på området har, være både nødvendig og særdeles værdifuld. Leif -stubkjær er uddannet energivejleder, og vil være i stand til at give det overblik, som kræves for at kunne lave en kvalificeret “masterplan” for varmeforsyningen. (se ”Rådgivning”)

Akkumuleringstanken

Akkumuleringstank

Akkumuleringstanken har meget lavt varmetab til omgivelserne

Akkumuleringstanken er en vandfyldt stålbeholder med et rumindhold på 500-1.000 l. Den er særdeles effektivt isoleret med specialskum, og har meget lavt varmetab til omgivelserne.

Tanken er udstyret med mange ind- og udgange, til ind- og udføring af varme og varmt vand.

I beholderen opretholdes en markant temperaturmæssig lagdeling, som giver en ideel udnyttelse af varmen.

Ved hjælp af et system af rør og ventiler kan vandet dirigeres rundt i tanken på den mest hensigtsmæssige måde.

Som reservevarmekilde er indsat en termostatstyret el-patron.

Fra akkumuleringstanken fordeles varmen til de ønskede rum i huset via gulvvarme (bedst) eller ventilationssystem.

Det varme vand produceres i en gennemstrømningsvandvarmer, som sikrer legionella-frit vand (vandet opvarmes først når der åbnes for varmtvandshanen).

Et eksternt varmelager, swimming pool mv. vil også kunne tilsluttes.

Kombination/styring

Kombinationen af varme fra masseovn og solvarme (samlet i – og fordelt fra akkumuleringstanken) vil normalt kunne dække husets varmebehovet i et typisk, moderne familiehus.

En intelligent styring af systemet er en væsentlig forudsætning for dets optimale og problemfrie funktion. Styringen af alle pumper og ventiler i hele systemet sker via en mini-pc styring. Denne kan programmeres til at dække alle tænkelige kombinationer af varmekilder og varmeaftagere i huset.

Den eneste pasning, som brugeren skal udføre, er fyring i masseovnen (typisk én gang i døgnet i fyringsperioden). Temperaturlagdelingen af vandet i akkumuleringstanken sikres via ventiler, termostater og den automatiske styring.

El-forbruget til de anvendte lavenergipumper, styring m.v. er særdeles beskedent.

Pakkeløsninger

Det er afgørende for systemets optimale funktion, at det er designet og udført på den korrekte og bedst mulige måde.

Design af et sammensat varmesystem kræver stor indsigt og overblik for at opnå problemfri og effektiv funktion.

Vores er blevet til i et nært samarbejde imellem os og en af Danmarks mest kvalificerede eksperter på solvarmeområdet, Niels Lyck, som har mange års praktisk erfaring fra området.

En erfaren ”gør det selv mand” vil kunne sammenbygge systemet og derved spare en del håndværkerudgifter. Hvis man ikke ønsker at lave dette arbejde selv, vil en VVS-mand naturligvis kunne hjælpe.

Typisk sammensætning

  • byggesæt til masseovn
  • højeffektiv(e) varmeveksler(e) til indbygning i masseovnen.
  • 8 m2 solfangere med høj ydeevne.
  • 600 l højisoleret akkumuleringstank m. indbygget el-patron
  • computerbaseret styring (programmérbar)
  • varmtvandsstation m. pumper, ventiler mv.
  • To ekspansionsbeholdere
  • div. ventiler
  • rør og fittings
  • detaljeret diagram til sammenkobling af delene + en udførlig VVS-vejledning.

Økonomien i systemet

Besparelsen i energiudgifterne set forhold til andre varmesystemer baseret på olie, gas, el, varmepumper, fjernvarme mv. er meget betydelige, hvilket gør at investeringen hurtigt tilbagebetales, og gevinsten derefter er særdeles god.

Læs priseksempler under ”Priser”.

De fleste banker vil være parat til at udlåne til investeringen i systemet, da de ved, at kunden sparer mange penge på varmeregningen, og derved får bedre økonomi til at tilbagebetale lånet.

Tilbagebetalingstiden vil typisk være max. 8 år (som regel betydeligt mindre), og derefter vil man normalt kunne dække huset opvarmningsbehov inkl. varmt vand for under 5.000 kr. om året.

Læs mere under ”Finansiering”.

Desuden kommer du til at være uafhængig af energiafgifter og prisstigninger på fossile brændstoffer.

Systemets levetid er særdeles lang (normalt mere end 30 år) og vedligeholdelsen nærmest lig nul.

Set over en periode er dette varmesystem derfor uden sammenligning det billigste og mest bæredygtige (økonomisk såvel som miljømæssigt), du kan installere og anvende i dit hus.