masseovn.net

Vejledning til selvbyg af masseovn med bageovn

Det anbefales stærkt, at du læser denne vejledning grundigt igennem inden byggeriet påbegyndes (også selv om du er håndværker)

Materialer

Element-byggesæt

43 støbte elementer (18 forskellige typer).
2 poser lermørtel (rød stribe)
1 pose betonforsegler (gul eller blå stribe).
1 forplade til montage af indfyringslåge
2 stk pladejernsrør m. kvadratisk tværsnit (til sodlemme)
2 stk. fladjern (evt. til overliggere v. låger)
4 stk. armeringsjern (til montage i element nr. 9)
1 pose m. stålskruer + murbor
1 plade 3mm keramisk isolationmateriale

 

Jerndele
1 stk. indfyringlåge
1 stk. bageovnslåge
1 stk. askelåge
2 stk. sodlemme
1 stk. skorstensspjæld
1 stk rist
1 stk. forplade til bageovnslåge
4 stk. specialmøtrikker + skruer til fastgøring af indfyrings- og bageovnslåger

 

Diverse
2,4 m2 10mm stenuld
Mursten til kappen. Her kan bruges de billigste bagmurssten eller genbrugssten. (massive)
Strandmørtel
100 mm rockwool til isolering oven på ovn
Evt. varmeveksler til produktion af varmt vand eller gulvvarme.
Evt. stenplader e.l. til hylder under låger og foran ovn .
Evt. ny (dobbelt) renselem til skorsten .
Ovennævnte (bortset fra isolering) medfølger normalt ikke.

Værktøj
Murerskeer (stor + mindre)
Mørtelblandegrej (blandemaskine, ”piskeris”, spade e.l.)
Murerbalje/trillebør
3 stk. murerspande
Svamp
Vaterpas (min 1 m)
Tommestok
Vinkelsliber m. diamantskive (230 mm)
Høreværn
Beskyttelsesbriller
Slagboremaskine
10 mm + 6-8 mm murbor
Vinkel
Murerhammer
Nedstryger (eller vinkelsliber m. metalskæreskive)
Sekskantnøgle (5 mm)
Tømmerblyant
Skarp kniv
Stjerneskruetrækker (stor)

 

Arbejdsgang

Overvejelser inden igangsætningen

Masseovnen består af en kerne opbygget af elementer og en kappe af sten (mursten, natursten e.l.). Imellem disse anbringes et ekspansions/isoleringslag af 10 mm stenuld.
Overfladen af det yderste lag (kappen) kan være som blankmur, vandskuret, pudset, flisebelagt m.v. (med andre ord ret valgfrit).

Inden byggeriet påbegyndes bør du konferere med skorstensfejeren, så minimumsafstande til brændbare materialer overholdes og renseforholdene er acceptable. Det vil normalt være muligt at få godkendt byggeri af masseovn med en afstand af kun 10 cm til brændbart materiale. Placeringen af sodlemme fastlægges også i samråd med skorstensfejeren. Så får du ingen problemer med ibrugtagningstilladelsen.

Placering af ovnen

Ovnen kan placeres mod mur, i et hjørne og mere eller mindre fritstående.
Du bør overveje i hvilken retning varmeudstrålingen skal gå. Ved placering direkte op ad væg, med brug af denne som en del af kappen, vil varmen vandre igennem væggen og give en varmeflade på den anden side. Hvis dette ikke ønskes, isoleres med ca. 100 mm rockwool.
Under alle omstændigheder skal der imellem væggen og kernen indlægges en min.10 mm ekspansionsfuge (stenuld).

Ovnen behøver ikke at stå direkte ved skorsten. En “røg tunnel” på op til ca. 2 m påvirker ikke funktionen af ovnen væsentligt.

Skorsten

Skorstenen kan være en traditionel muret type, en elementskorsten eller en stålskorsten.
For alle gælder, at lysningen skal have et tværsnitsareal på min. 250 kvadratcentimeter (ved rundt, hul svarer dette til min. 18 cm).
Hvis skorstenshullet er mindre (f. eks. en 15 cm iso-kern) kræves mekanisk sug i skorstenen.
Det er også muligt at udfræse en eksisterende isokern indsats i en muret skorsten.

Bunden af skorstenen skal normalt kun være en smule over ovnens bundniveau. Dette indebærer, at det fyld, som ofte findes i bunden af murede skorstene skal fjernes, og renselemmen flyttes nedad.

Bemærk at ved ændringer i placeringen og ombygninger/nyinstallationer skal renselemmen være af typen “dobbelt renselem”.

Fundament

Kravene til fundamentet svarer til det, man kalder ”truckfast underlag”. Dette vil i praksis sige et underlag der svarer til min. 8 cm beton armeret med ca. 3-4 mm armeringsnet.
I nyere huse vil det typisk være det, der findes allerede.

I ældre huse uden støbt gulv vil det være nødvendigt at save hul i bræddegulvet, understøtte bjælker (hvis de brydes) og starte på fast jord. Derpå opbygges til passende højde med LECA-blokke (i forbandt). Oven på disse støbes 8-10 cm betondæk m. 3-4 mm armeringsnet.

Toppen af fundamentet skal normalt være under overkant af gulv, for at give plads til at evt. klinker e.l. foran ovnen kan komme i højde med eksisterende gulv.

Fundamentet skal helst tørre i mindst en uge, inden bygningen af ovnen påbegyndes.

Forberedelser til opmuring

Start med at lægge element nr. 1 på rette plads på fundamentet (se mål på tegningen) og streg positionen op på fundamentet med tømmerblyant e.l. Målene for kernen kan findes i snittegningen i den finske byggevejledning.

Lav ikke målene for små, hellere lidt for store.

Skorstensspjældet skal anbringes på et passende sted imellem ovnbunden og skorstenen.

Bemærk: Den placering af et spjæld, som er skitseret (punkterede linier) på den finske tegning er beregnet til en hurtig optænding i en skorsten med begrænset træk. Dette system bruges ikke herhjemme.

Optegn positionen af skorstenstilslutningen.
Placeringen af udgangen fra bundelementerne til skorstenen kan være hvor som helst inden for det ”ledige” område, d.v.s. det område, som ikke dækkes af element nr. 2. Det er dog bedst at lave udtaget så nær midten som muligt

Opmærk udskæringen på begge elementerne nr. 1.

Fastlæg placeringen af sodlemmene. Dette gøres ud fra overvejelser om, at bunden af ovnen skal kunne renses igennem disse. I nogle tilfælde kan skorstenens renselem fungere som en af renselemmene, hvis den placeres, så man kan nå ovnbunden igennem denne.

Normalt vil en placering på siderne være hensigtsmæssig.

Hvis der er tvivl om placeringen af renselemme/sodlemme, så kontakt skorstensfejeren.

Opmærk også udskæringen til sodlemmene. Hertil kan med fordel bruges de medfølgende firkantede stålplade-tunneler.

Bemærk: Placeringen af sodlemmen skal være således, at denne ligger over den færdige gulvhøjde.

Bemærk at lågen går længere ned end rammen.

I de to elementer nr. 1 udskæres hul til udgang til skorstenen.

Hullet afpasses efter ydermålet af den firkantede ”tunnel” + ekspansionsfuge. (tillæg ca. 15 – 20 mm).

Udskæringen fortages i begge elementer nr.1 i fuld højde af disse.

Vær forberedt på, at støbematerialet er meget hårdt, og diamantklingen kan ”gå død”, hvis den ikke er af god kvalitet. Brug af en almindelig stenskæreskive kan være en god og billigere løsning.

Du behøver ikke at skære helt igennem, men kan nøjes med at skære ca. halvvejs ned på alle sider, og derefter med forsigtig slå stumpen løs med en hammer. Derefter slibes skærestedet rent med diamantskiven.

Håndter elementerne med forsigtighed, da de er meget hårde og let kan knække dér, hvor tykkelsen nedsættes ved skæringen. Et evt. brud kan dog let tætnes med en smule lermørtel under opmuringen.

Skorstenstilslutning og indmuring af skorstensspjæld.

Der hvor skorstensspjældet indmures i bundelementerne indlægges en tætnings/ekspansionsfuge (10 mm rockwool) imellem jern og sten. Stangen til drejning af spjældet afkortes til passende længde, således at bagsiden af skiven under drejeknappen er i plan med ydersiden af kappen/muren.

Røgkanalen til skorstenen kan opmures med brug af almindelige mursten og almindelig mørtel. Til toppen af røgkanalen kan med fordel bruges en almindelig haveflise, som evt. skæres til.

Bunden af skorstenen skal være i plan med, eller max 4 cm over ovnbunden.

Husk at fastspænde sekskantskruen som fastholder spjældet på drejestangen, inden røgkanalen lukkes til.

Opmuring

Generelt

Alle mureflader på elementerne afvaskes med våd svamp lige inden opsætning for at fjerne støv og sikre god (men ikke for hurtig) vedhæftning.

Til opmuring af skifte 1+2 samt yderkappen m.m benyttes almindelig strandmørtel + lidt cement (ca. 10:1.).

Til opmuring af resten af kernen bruges lermørtel (den, der er to sække af).

Lermørtlen blandes grundigt med vand f.eks. med en malingsblander i en boremaskine, ) til en lind konsistens (som risengrød), som sikrer at elementet kan skubbes på rette plads inden hærdning, men uden, at mørtlen flyder helt ud. Påførelsen af mørtlen kan ske med en almindelig mureske, men du også bruge ”konditormetoden”. Fyld mørtlen i en kraftig plastpose, hvori der skæres et passende hul i et hjørne. Mørtelen presses derefter ud i en passende pølse direkte på elementfladen.

Fugetykkelsen skal være 3 mm. Dette kan med fordel sikres ved at bruge 3 mm afstandsstykker (f.eks. flisekryds eller møtrikker), som lægges ned i mørtlen på tre steder i hver fuge, således at elementerne presses ned til kontakt med afstandsstykkerne.

Alle fuger imellem elementerne fyldes ud og jævnes til med murerske, og jævnes efter med en våd svamp. Dette gælder også inden i røgkanalerne.

Elementerne opmures under stadig kontrol af lod og vage. Da elementerne er en lille smule koniske p.g.a. støbningen kan man ikke bare mure kant over kant.

Nogle af elementerne er temmelig tunge, og kræver mindst to mand til oplægningen.

Skifte 1 + 2

Disse skifter opmures med brug af almindelig mørtel (se ovenfor). Imellem fundament og første element bruges en lidt større fugetykkelse for at sikre at dette lægges i vage.

Når begge nr. 1 er på plads foretages indmuring af spjæld (se ovenfor) samt skorstenstilslutning.

Når de to nr. 2 elementet inden i de to 1ere er muret på plads udjævnes overgangene til nr. 1, som vist på snittegningen, ved hjælp af murstensbrokker og mørtel. Hullet i nr. 2 fyldes ud med afskær fra elementer, mursten og mørtel.

Bunden af ovnen pudses glat for at give gode renseforhold.

Når mørtelen er rimeligt tør lægges et stykke kraftig plast ud, så det dækker bunden af ovnen. Idéen med dette er at opfange de mørtelklatter som falder ned igennem røgkanalerne under opmuringen, således at de let kan fjernes ved at trække plasten ud igennem en sodlem, når ovnen er færdigmuret.

Bageovns-understøtning/akkumuleringsklods

Efter muring af de to første element-skifter fortsættes opmuringen af elementerne indtil bageovnshøjde. Brug så lidt mørtel, som praktisk muligt. Du behøver med andre ord ikke at holde normal fugetykkelse, da det jo kun er en støtteklods, som også tjener til varmelagring.

Inden opmuringen af understøtningen til bageovnen påbegyndes påklæbes et stykke 10 mm rockwool bag elementerne v.h.a. en tynd blanding af betonforsegler (den enlige pose).

Derefter opmures understøtningen og den isoleres på bagsiden med 10 mm rock-wool.

Hvis du ikke ønsker varmen fra bagsiden af understøtningen (som er en del af kernen) skal gå ind i bagmuren isoleres der med f.eks. 100 mm rock-wool

Ved evt. indmuring af varmeveksler følges den separate vejledning for dette.

Skifte 3-9

Disse opmures til og med ét skifte over element nr. 7.

Vær opmærksom på at vende nr. 8 rigtigt (brede overkant udad).

Pas på, at målet på 420 mm i ovnlåge-åbningen overholdes.

Bemærk at højden ved toppen af skifte 5 skal være 53 cm over gulvniveau.

Toppen af element nr. 7, skal være i niveau med det øverste element nr. 3, for at sikre korrekt montage af bageovnen. Hvis ikke dette er tilfældes hæves element 7 ved at ligge lidt under, eller det overskydende skæres af med diamantklinge (før det monteres på plads).

Skifte 10 + 11

En murstensklods under bageovnen skal sikre, at der bliver god kontakt og varmeoverførsel imellem element nr. 9 og klodsen for at lede varmen godt ind under bageovnen. Inden opmuringen forberedes skifterne ved element 9 derfor på følgende måde:

Der mærkes op til de 4-6 stykker armeringsjern, som skal holde elementet sammen med den bagvedliggende tre-skifte murstensblok. Ved at måle ud fra toppen af 15 skifte murstens-blokken kan placeringen af disse fastlægges.

Med et 10 mm murbor bores ca. 50 mm ind i nr. 9. Et tilsvarende stykke af armeringsjernene slibes lidt til, for at sikre en lettere indgang i hullerne. Derefter bankes de forsigtigt fast i hullerne.

Nu opmures nr. 2 elementerne i skifte 10 og 11. Mørtlen skal have lov at tørre i mindst en time, før du går videre. I mellemtiden lægges et stykke af det hvide 3mm keramiske isolering oven på 15 skifte-blokken som ekspansionsfuge. Et skifte mursten mures oven på dette.

Der er nu klar til anbringelse af element nr. 9 og efterfølgende færdigmuring af 3-skifteblokken.

Imellem disse to bruges der ingen isolering, kun mørtel.

Oversiden af 3-skifteblokken skal flugte med overkanten af nr. 10, efter at den er afrettet med et lag puds.

Nr. 10 mures nu på plads, så dets overkant er lige med og i vage med nr. 9 og bageovns-understøtningen. Det kan være nødvendigt at lægge en stump mursten eller lignende under for at holde det oppe på plads, da det ellers vil presse al mørtelen ud af fugen.

Lad mørtelen tørre i mindst 2 timer inden der arbejdes videre.

Skifte 13-20.

De sidste nr. 3 elementer mures nu op. Imellem disse mures 13 og 14 op i vage således at de udgør én plan flade (bunden af bageovnen) med en spaltebredde svarende til afstanden imellem nr. 9 og 10.

Nr. 15, 16, 17 og nr. 18 mures derefter på plads.

OBS ! Nr. 17 og 18 kræver mindst to mand og noget passende højt og sikkert at stå på, for at få den rette arbejdshøjde. Disse to tunge elementer kan med fordel bringes på plads ved brug af et par stykker lægte i passende længde, som bruges til at løfte dem op med.

Derefter afsluttes med nr. 19 og 20.

Bag bageovnen fyldes hulrum til væg ud med rockwool.

Beklædning af kernen

Ved hjælp af betonforsegler tyndt oprørt, klæbes 10 mm rockwool på alle flader af kernen (bortset fra toppen) samt bageovns-understøtningen. Skær derefter fri til alle åbninger. Smør ikke for mange flader ad gangen, da det tørrer ret hurtigt.

Montering af forplader

Forpladerne monteres på kernen vha. betonskruerne (leveret i en plastpose). Pladerne holdes på plads ind mod kernen således at underkanten af åbningen til brændkammeret flugter med underkanten af lågehullet i forpladen og åbningen er midt i hullet.

Derefter bores skruehullerne ind i kernen med det medfølgende 3,5 mm murbor. Kør nogle gange ud og ind med boret i hvert hul, og sørg for at boresmuldet kommer godt ud.

Forpladerne skrues nu fast med skruerne. Det kan være nødvendigt at skrue dem lidt frem og tilbage og evt. smøre med lidt vand for at undgå at de knækker.

Foran på forpladerne klæbes (brug silikone e.l.) nogle strimler af det hvide isolering e.l. Strimlerne anbringes i samme lodrette linie på begge forplader, og i en afstand af ca. 7 cm fra lågehullerne. Strimlerne fungerer som ekspansionsfuge, og som ledelinie under opmuringen af stenene i muråbningen.

Opmuring af kappen

Under opmuringen af kappen bruges almindelig mørtel (strand- eller bakkemørtel).

Det er en god idé at holde nogle få millimeters “luft” ind til isoleringen på kernen. Det giver mulighed for at rette evt. skævheder i denne op ved opmuringen af kappen.

Generelt bruges der ikke mere mørtel i kappen end nødvendigt, da tørretiden derved begrænses mest muligt.

De steder, hvor der er brug for at fylde ud (hjørner m.v.) bruges så vidt muligt mursten og brokker, og kun lidt mørtel. Dette indebærer ikke, at der laves huller i konstruktionen, men alle hulrum i kappen fyldes ud for at undgå isolerende virkning og for at øge massen.

Der er temmelig frit spil med hensyn til valg af kappens form og materialer.

Hullet til askelågen tilpasses nogenlunde til hullet i kernen. En lille variation “op ad bakke til askerummet” er helt OK.

Pas på at der under opmuringen holdes en minimumsafstand på 4 cm (+ evt. hyldetykkelse) opad til brændkammer- og bageovnshullerne, så lågerne kan åbne frit.

Ved opmuring omkring indfyrings- og bageovnslågerne skal du sørge for at have tilstrækkelig plads til håndtagene. Det mest hensigtsmæssige er som regel, at lade disse åbninger have en bredde som hele den forreste plane flade af den store forplade og en vinkel på 120 – 135 grader i forhold til denne.

Det er en fordel at have stenhylder under både indfyrings- og bageovnslåge. Hvis disse ikke indmures med det samme er det hensigtsmæssigt at efterlade huller i opmuringen til disse m.h.p senere montage

Over lågerne kan du støtte muren med ståltegl eller de medfølgende fladjern. Du kan naturligvis også lave en rigtig murerbue med hjælp af en midlertidig understøtning.

Toppen af kappen afsluttes i en højde af mindst to skifter (ca. 12 cm) over toppen af kernen, således at isoleringen oven på denne (min. 100 mm tyk) ligger under murens overkant.

Oven på isoleringen kan lægges en gipsplade, et tyndt mørtellag eller lignende ubrændbart. Førstnævnte er mest praktisk, hvis man gerne let vil kunne komme til en evt. varmeveksler senere.

Montage af låger og lemme

Indfyringslågen

Denne fastgøres i forpladen v.h.a. de medfølgende fladjernsmøtrikker, som anbringes på bagsiden af forpladen (imellem denne og rock-woollen) diagonalt i hjørnerne. Derefter skrues lågen fast med 6 mm skruer (25 mm lange) igennem hjørnerne ind mod forpladen.

Brug en tynd skruetrækker e.l. til at fange gevindhullerne og rette dem ind efter hullerne i lågerammen før skruerne sættes i.

Bageovnslågen

Denne skrues fast i forpladen vha. 4 stk. 6 mm undersænkede skruer (25 mm lange) igennem hullerne i hjørnerne af rammen og ind i gevindhullerne i forpladen.

Smør gevindhuller og skruer inden med en smule olie e.l.

Askelågen

Denne fastgøres med de overskydende betonskruer i den murede åbning.

Det er nødvendigt at bore hullerne i askelågens ramme op til 4 mm, så der er god plads til skruerne.

Hold askelågen på plads i hullet og mærk op ind i murstenene vha. det 3,5 mm murbor (skråt indad)

Derefter bores hullerne til sikker dybde.

På rammen af lågen anbringes lidt betonforsegler (for tætning) og lågen skrues på plads.

Mellemrummet imellem kernen og kappen tætnes med mørtel eller betonforsegler. Det samme gøres med evt. mellemrum imellem rammen og indmuringshullet.

Du kan også vælge at fæste askelågen i kappen. I så fald tætnes mellemrummet imellem kerne og kappe med lidt mørtel.

Sodlemme

Sodlemmens ramme presses ind i den indmurede firkantede tunnel af jernplade. Rammen vil normalt sidde godt fast heri, og behøver ingen skruer.

På bagsiden af rammen (den som skal vende ind mod ovnen) smøres betonforsegler (risengrødskonsistens) inden den sættes på plads. Tunnelen skubbes på plads, og der tætnes ligeledes i mellemrummet mod kernen med betonforsegler, der hvor tunnelen ender.

HUSK at fjerne plasten i bunden af ovnen inden optænding.

OBS !: Ovnen skal have lov at tørre ind den tages i brug. Ved 20 grader tager det ca. 4 uger. Tørringen kan fremskyndes ved brug af varmeblæser. Ved lavere temperaturer omkring 6 uger. Følg ibrugtagnings- og fyringsvejledningen når fyringen påbegyndes.

 

PS: Kontakt mig gerne hvis I behøver yderligere vejledning.

Leif Stubkjær

Tlf.: 4870 8070

Mobil: 2671 8071

Mail: leif@stubkjaer.net

God fornøjelse med byggeriet og med brugen af jeres masseovn.

 

{ 6 comments… read them below or add one }

christoffer schou marts 1, 2012 kl. 18:21

Hej Leif,

er jeres ovne med et eller to brændkamre? o

er det muligt at lave en “varmebænk” i forbindelse med ovnen?

kan man have en masseovn i stuetagen og tilslutte en brændeovn til samme skorsten på 1. sal?

mvh

christoffer

Svar

Leif Stubkjaer marts 1, 2012 kl. 19:55

Hej Christoffer.

Vores masseovne har det du mener med “to brændkamre”. Tidligere troede man, at en stor del af forbrændingen skete i det såkaldte “sekundære” brændkammer (ofte bageovnen). Nyere forskning har vist, at næsten hele forbrændingen sker i selve brændkammeret, hvor brændet er. Det ved jeg fordi jeg har tæt kontakt med “verdensmesteren” Heikki Hyytiänen, hvis nyere forskning har vist dette.
Du kan fint lave en varmebænk på op til to meters længde.
Du kan tilslutte masseovn og brændeovn til samme skorsten, hvis bare afstandskravet i bygningsreglementet overholdes. Det skulle ikke være noget problem i dit tilfælde, men check for en sikkerheds med din skorstensfejer, som jo er kommunens tilsynsmyndighed på området.
Vend gerne tilbage, hvis der er mere jeg kan hjælpe med at afklare.

Med venlig hilsen fra Leif.

Svar

sven erik knøchel august 18, 2012 kl. 14:21

Hej
Må jeg lige spørge dig om noget, jeg påtænker at købe en selvbygger ovn, men der hvor den skal stå bliver der længere til skorstenen end de 2 meter du anbefaler, jeg havde forestillet mig at lave en muret bænk hen til skorstenen, og der er 3,22m, kan det lade sig praktisere.
På forhånd tak.
med venlig hilsen Sven Erik
ps. der er god træk i skorstenen.

Svar

Leif Stubkjaer august 23, 2012 kl. 12:27

Hej Sven Erik.

Tak for din henvendelse.
Jeg har ikke selv erfaring med så lang en vandret del af skorstenen, men sandsynligvis er det OK, når den i øvrigt har et godt træk.
Hvis det viser sig bagefter, at der alligevel er problemer, kan du montere et mekanisk sug på toppen af skorstenen.

Med venlige hilsener fra Leif.

Svar

Søren Jørgensen december 30, 2013 kl. 19:56

Jeg kan ikke se formålet med den isolering om kernen, giver det ikke mere varme spil til skorstenen ?

Svar

Leif Stubkjaer december 30, 2013 kl. 23:00

Hej Søren.
Tak for henvendelsen. Her er svar på dit spørgsmål:
Isoleringen imellem kernen og yderkappen (kun 10 mm) tjener til at regulere hastigheden af varmeudstrålingen, således at den akkumulerede varme fra fyringen afgives i det rette tempo, så man får en passende mængde energi tilført stuen, og normalt kan nøjes med én fyring i døgnet.
Skorstensspjældet, (som lukkes efter hver fyring), sørger for, at kun en lille del af energien fra afbrændingen går tabt til skorstenen. Målinger på vores masseovnen har vist, at effektiviteten (altså mængden af varme, som tilføres rummet i forhold til den energi brændet indeholder) er på 89%, hvilket er meget højt.

Med venlig hilsen fra Leif.

Svar

Leave a Comment