masseovn.net

by Leif Stubkjaer on 6. januar 2014

Vedr. brug af brænde i fremtidens energiforsyning.
(Henvendelse til politikerne)

Opvarmning af boliger tegner sig for en meget stor del af vores samlede energiforbrug. I denne sammenhæng er brugen af brænde til opvarmning af familieboliger steget kraftigt igennem de senere år, og udgør nu en betragtelig andel af vores energiforbrug til dette formål. Den øgede brug af brænde medvirker mærkbart til at reducere vores CO2 udledning og afhængighed af fossile brændsler, og fortjener større opmærksomhed fra politisk hold. Jeg mener, at regeringens nye energiplan satser for ensidigt på brug af biomasse til el- og fjernvarmeforsyning og for lidt på at udvikle hensigtsmæssig brug af brænde i individuelle familieboliger, både de, der ligger uden for fjernvarmeforsynings-nettet og de der ligger indenfor, hvor mange anvender brændeovne.
Desværre giver den nuværende brug af brænde (hovedsagelig i brændeovne) nogle uheldige bivirkninger i form af lav udnyttelsesgrad, partikel- og anden forurening, mv. Men der ligger store uudnyttede muligheder for at forbedre energieffektiviteten og mindske påvirkningen af både miljøet, klimaet og folkesundheden ved brug af brænde – muligheder som forholdsvis nemt og hurtigt kan udnyttes. Dette gælder både i de eksisterende boliger samt i nybyggeriet. Nedenfor vil jeg give nogle kvalificerede bud på, hvordan en mere fornuftig brug af brænde kan bidrage til at:

– udnytte energien bedre, og samtidigt nedbringe vores CO2 udledning, partikeludslip og øvrige påvirkning af miljøet og borgerne.
– forbedre varmekomforten samt økonomien for brugeren.
– erstatte fossile brændsler og øge vores selvforsyning med vedvarende energi.

Disse gunstige virkninger kan opnås ved hjælp af nogle relativt enkle omstillinger og virkemidler, som vil være økonomisk neutrale eller indtægtsgivende for staten. Se nærmere beskrivelse af problemer og konkrete forslag til løsninger nedenfor:

Bedre udnyttelse af bioressourcer samt nedbringelse af CO2 udledning og andre miljøpåvirkninger.
En øget brug af brænde til opvarmning på bekostning af fossile brændsler vil i sig selv mindske CO2 udledningen og øge bæredygtigheden i vores energiforsyning.
Det er vigtigt, at vi udnytter energien i brændet optimalt, for derved at nedsætte spild, mindske affaldsproduktion og transportomkostninger mv.
Det afgørende er, at forbrændingen sker på en effektiv og ren måde, så man udnytter energien bedst muligt og producerer et minimum af skadelige stoffer.
Problemer:
Langt hoveparten af alt brænde afbrændes i dag i brændeovne og brændefyr. Fælles for disse er, at deres virkningsgrad ved praktisk brug er dårlig, og udledningen af partikler og skadelige kemiske stoffer er uacceptabelt stor. (se bilag 1)
Løsninger:
Øget brug af masseovne, pilleovne og pillefyr som alle har en langt mere effektiv og ren forbrænding (se bilag 2).
En afgift på brændeovne (gradueret efter effektivitet og udledningsmængde) vil begrænse brugen af disse og give et provenu, der kan anvendes som tilskud til omstilling til bedre alternativer såsom masseovne, pillefyr, solvarme mv. (se bilag 3)
.

Bedre varmekomfort og økonomi for brugeren
En varmekilde til brug i hjemmet skal helst levere en behagelig, ensartet og sund varme til en pris, som er fordelagtig og overkommelig for familiens budget.
Problemer:
Varmeproduktion ved hjælp af olie, naturgas, fjernvarme, el-varme og varmepumper (som jo i praksis også er el-varme), giver ofte en ikke særlig behagelig eller sund varme, og varmeudgifterne kan være en stor belastning for familie-budgettet.
Løsninger: Masseovnen er uden sammenligning den varmekilde, som giver den mest behagelige og sunde varme til den laveste pris, og en større udbredelse af denne vil gavne både folkesundheden og borgernes økonomi (se bilag 4).

Øget selvforsyning og substituering af fossile brændsler med vedvarende energi.
En øget brug af brænde til opvarmning vil mindske forbruget af fossile brændsler og dermed vores afhængighed af disse. Brænde substituerer også i et vist omfang brug af elektricitet, der i kraft af sin brede anvendelighed, nemme transport og fortsatte afhængighed af fossile brændstoffer i produktionen, bør udnyttes til andre formål end varmeproduktion.
Brænde er som regel en ressource, der udnyttes meget lokalt via brug af borgernes egne træer, salg fra private skove, brug af affaldstræ fra byggeri mv. Transportarbejdet ved brug af brænde er derfor meget beskedent til gavn for både miljø og økonomi.
Ifølge Skov- og Naturstyrelsen har vi store træressourcer i Danmark, som med fordel kan udnyttes til opvarmning, og der vil ikke opstå mangelproblemer i overskuelig fremtid, selv med en meget væsentlig forøgelse af brændefyring.

Problemer:
Der er fortsat i de danske skove en stor mængde træ, som ikke udnyttes. Man skover kun det der kan bruges til tømmer og planker eller til flis til fjernvarmeproduktion, og som det kan betale sig at skove med brugen af de specielle skovningsmaskiner. En stor del, som udmærket kan bruges som brænde, udnyttes pt. ikke, da borgernes muligheder for direkte køb af træ i skovene er blevet reduceret betydeligt i de senere år. Mange er nu henvist til køb af færdigt savet og kløvet brænde, hvoraf en stigende del er importeret.
Løsninger:
Mulighederne for borgerne til at købe brænde i skovene (som skovet træ eller som sankning) forbedres.

Leif Stubkjær

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: