masseovn.net

Vejledning vedr. montage af varmeveksler i masseovn.

Denne vejledning gælder ikke for vores nyudviklede varmeveksler.

Generelt

Denne vejledning er kun retningsgivende. Ved montage og tilslutning af varmeveksleren til husets varmesystemer bør du rådføre dig med en VVS sagkyndig for at sikre en lovlig og funktionsduelig montage.

Loven kræver en såkaldt “åben ekspansionsbeholder” i systemet af sikkerhedsmæssige hensyn.

Du kan opvarme det varme brugsvand vha. masseovnen. Regn med, at det normalt er muligt at få opvarmet det varme brugsvand eller gulvvarme i et areal på 15 – 50 m2 afhængig af husets isoleringstilstand mv.

Varmeafgivelsen er naturligvis afhængig af, hvor meget du fyrer i masseovnen, og i yderperioderne af fyringssæsonen vil der være mindre varmekapacitet at udnytte. Det kan derfor være nødvendigt i nogle tilfælde at have en supplerende varmekilde til opvarmning af brugsvandet. Valg af denne kilde er afhængig af, hvad du har til rådighed. Det kan være oliefyr, gasfyr, fjernvarme, jordvarme, luftvarme m.v.

Varmtvandsbeholderen

Varmtvandsbeholderen bør være af en vis størrelse (min 100 l) for at have tilstrækkelig varmelagringskapacitet. Ved kombination med solvarme bør den være 500-800 l.

Ved brug af supplerende varmekilder kræves en varmtvandsbeholder med to spiraler eller en kobling med varmeveksler.

En termostatstyret el-patron i beholderen er en nem form for supplerende varmekilde, som medfører, at du kan nøjes med én varmespiral i beholderen.

Det optimale varmesystem, hvis du ønsker at satse på vedvarende energi (og god langtidsøkonomi), er en kombination med solvarme.

Vandcirkulation og styring

Transport af det varme vand fra varmeveksleren til varmtvandsbeholderen sker ved hjælp af en cirkulationspumpe, som anbringes nær varmtvandsbeholderen.

Pumpen skal køre så længe, der er varmeoverskud at hente fra varmeveksleren i masseovnen. Start/stop af pumpen udføres af en elektronisk styreboks (temperaturdifferensstyring), som får input fra temperaturfølere (f.eks. siliconefølere) i varmeveksleren og i varmtvandsbeholderen. Når temperaturen i varmeveksleren er typisk 10 grader højere end i bunden af varmtvandsbeholderen starter pumpen og cirkulerer vandet igennem spiralen indtil temperaturforskellen er på typisk 5 grader.

Kombination med gulvvarme

Det er også muligt at kombinere med gulvvarme. Den aktuelle fordeling og styring vil afhænge af prioritering og muligheder. Planlægning og udførelse bør ske i nær kontakt med en kyndig VVS mand.

Du kan også vælge at bruge varmen fra masseovnen til gulvvarme alene. I dette tilfælde anbefales det at lade varmen fra masseovnen gå til en akkumuleringstank (min 60 l). Derved udjævnes døgnvariationerne (som forekommer i temperaturen fra vandet fra masseovnen), således, at gulvvarmen bliver mere konstant.

Du kan med fordel indskyde en el-patron i akkumuleringstanken således, at du sikrer tilstrækkelig varmeforsyning, også selv om der ikke fyres i masseovnen (kan f.eks. holde huset frostfrit ved bortrejse).

Montage af varmeveksler

Der er to mulige steder at anbringe varmeveksleren:

  1. Oven på masseovnens kerne.
  2. Indmuret i masseovnen.

 

Oven på kernen

Varmeveksleren lægges oven på toppen af den færdige kerne. For at sikre den bedst mulige varmeoverførsel nedlægges den i et tyndt lag mørtel, som udfylder evt. mellemrum.

Oven på varmeveksleren isoleres med 100 mm rockwool, og man afslutter med en gipsplade (ubrændbar), et tyndt lag mørtel e.l.

Indmuret

Varmeveksleren kan indmures i kernen bag ved brændkammeret, (bag element nr. 7 og ca. 15 cm op langs nr. 9). Bagved og under varmeveksleren anbringes 10 mm isolering for at skabe ekspansionsmulighed.

Ved denne løsning skal man sikre sig at en evt. udskiftning af temperaturføleren (se senere) er mulig via et rør (elektrikerrør e.l.) ind til denne.

Rørføringer

Rørføringerne vil være afhængig af de lokale forhold, og kan føres både til gulv, i væg eller på loft.

Rør, der indmures skal isoleres, både for at minimere varmetab og aht til ekspansionsmulighed.

Varmeveksleren er forsynet med ½ ” studse og ½ ” eller 14 mm rør vil normalt være fuldt tilstrækkeligt til en god cirkulation.

Tilslutning af varmeveksleren

Varmeveksleren har 4 studse, hvoraf kun de tre normalt benyttes. Valget vil afhænge af den aktuelle rørføring. Generelt gælder, at man leder det “kolde” vand ind nederst og tager det varme ud øverst.

Vandstrømningen i varmeveksleren skal ske diagonalt.

Den tredie studs bruges til temperaturføleren, som er nødvendig for styring af start/stop af cirkulationspumpen. Denne anbringes i et “dykrør” (et kobberrør, som går 10-15 cm ind i beholderen) indsat i den ledige øverste studs.

Den fjerde studs proppes til.

Ved varmeveksleren skal monteres en udluftningsmulighed til brug under påfyldning af systemet.

Trykprøvning

Tanken skal ikke trykprøves. Den er 100% tæt, og må ikke udsættes for et overtryk på mere end 1 bar.

 

{ 2 comments… read them below or add one }

Niels Asbech februar 13, 2013 kl. 15:03

Hej Leif.
Jeg savner billeder /skitser af varmeveksleren og dens indbygning i masseovnen.
1) Hvad er den fremstillet af?
2) Kan den skiftes?
3) Vil vandet i varmeveksleren koge ved strømsvigt / svigt af sensorer eller pumpe?
4) Kan den bruges til et selvcirkulerende system med en lille varmtvands/akku-beholder på loftet, hvilket vil gøre systemet mindre teknikfølsomt?
5) Hvorledes vil varmeveksleren påvirke brugen af bageovnen?
Med venlig hilsen
Niels

Svar

Leif Stubkjaer februar 13, 2013 kl. 19:56

Hej Niels.

Tak for din interesse for vores varmevekslere.
Jeg har sendt skitser af deres indbygning direkte til din e-mail.
Vedr. de øvrige spørgsmål:
1) Den er fremstillet af de samme “strips”, som bruges i solfangere. De er også særdeles effektive til at flytte varme fra en flade til et vandbåret system.
2) Man kan benytte én eller to. I førstnævnte tilfælde kan man vælge om den skal sidde indbygget bag brændkammeret eller ligge på toppen af bageovnen. Hvis den indbygges kan man ikke umiddelbart skifte den (hvilket heller ikke skulle blive nødvendigt).
3) Vandet i systemet vil koge i tilfælde af strømsvigt. Det er derfor systemet udrustes med en sikkerhedsventil.
4) Den forholdvis lille rørdiameter i systemet gør det mindre egnet til selvcirkulering.
5) Varmeveksleren tager ganske rigtigt noget energi fra toppen af masseovnen, men vi har ikke kunnet konstatere nogen forringelse af bageovnens funktion.

Jeg håber at dette besvarer dine spørgsmål, og du skal selvfølgelig bare vende tilbage, hvis du har flere.

Med venlig hilsen fra Leif.

Svar

Leave a Comment