masseovn.net

Vejledning til selvbyg af masseovn med bageovn

Byggevejledning til Den Optimale Masseovn.

Materialer i byggesættet

Støbte elementer (pakket på én euro-palle)

 Nummer          Antal

1             2

2             8

3             6

3A            10

4             1

5             1

7             1

8             1

9             1

10        1

13        1

14        1

15        2

16        1

17        1

18        1

19        2

20        2

Diverse jern- og byggedele (pakket sammen på én EURO-palle)

1 stk. Indfyringslåge     Pisla HTT 501

1 stk. bageovnslåge       Pisla HTT 531

1 stk. askelåge                Pisla HTT 512

2 stk. sodlemme            Pisla HTT 505

1 stk. drejspjæld            Pisla HTT 70

1 stk. rist                         Hole grate 1B

1 stk. frontplade m. ”gæller” til indfyringslåge og askelåge

1 stk. frontplade til bageovn

1 stk. askeskuffe

2 stk. sideplader m. lufthuller (Skamolplade)

2 poser lermørtel.

1 pose betonforsegler.

2 pakker 10 mm isolering.

2 stk. firkantede ”tunneller” til sodlemme.

2 strimler keramisk isolering til ekspansionsfuge v. frontplader.

2 patroner ovnkit.

2 træ-hjælpeplader til opmuringen af brændkammeret.

1 plastpose med flisekryds.

1 plastpose med: 1 stk. 6,5 mm murbor, 15 stk. 7,5 x 42 mm karmskruer, 12 stk. M6 x 16 mm, rundhovedede sekskant skruer.

Evt. ekstra dele (ikke med i byggesættet)

Mursten til kappen. Her kan bruges de billigste bagmurssten eller genbrugssten. (massive)

Strand- eller bakkemørtel

Evt. varmeveksler(e) + div. fittings.

Evt. stenplader e.l. til hylder under låger og foran ovn.

Evt. ny (dobbelt) renselem til skorsten.

Værktøj

Murerskeer (stor + mindre)

Mørtelblandegrej (blandemaskine, ”piskeris”, spade e.l.)

Murerbalje/trillebør

3 stk. murerspande

Svamp

Vaterpas

Tommestok

Vinkelsliber m. diamantskive (230 mm)

Høreværn

Beskyttelsesbriller

Slagboremaskine

Vinkel

Murerhammer

Gummihammer

Nedstryger (eller vinkelsliber m. metalskæreskive)

Sekskantnøgler (2 og 4 mm)

Tømmerblyant + speedmarker

Skarp kniv

Arbejdsgang

Pak elementerne og de øvrige dele ud, ud, og check at alle dele er der og i orden. Fjern evt. støbegrater med en murerhammer eller vinkelsliber.

Nedenfor findes div. tegninger til brug under opbygningen af kernen.De viste mål gælder kun selve kernen.Hertil skal lægges ”kappen” (typisk en såkaldt ”halv sten”), som måler 108 mm i bredden.Lægger man hertil de ca. 10 mm isolering + lidt tolerance, betyder det, at hver ”mur” i kappen fylder ca. 125 mm.

Bredden for den færdige masseovn vil derfor blive ca. 840 + 125 + 125 mm = 1.090 mm.

Dybden målt ud fra en mur bliver tilsvarende ca. 770 + 125 + min. 10 (isolering op ad væggen)

= min. 905 mm.

Her er snittegninger over kernens opbygning.

Opbygning, lag 1 – 9, Bemærk: De to nr. 6 elementer bruges ikke !

Opbygning, trin 10 – 18

Overvejelser inden igangsætningen

Opbygning

Masseovnen består af en kerne opbygget af for-støbte elementer og en kappe af sten (mursten, natursten e.l.). Imellem disse anbringes et ekspansions/isoleringslag af 10 mm stenuld.

Overfladen af det yderste lag (kappen) kan være som blankmur, vandskuret, pudset, flisebelagt m.v., (med andre ord ret valgfrit).

Placering af ovnen

Med hensyn til placeringen gælder generelt, at man for en sikkerheds skyld altid skal afklare denne med skorstensfejeren inden igangsætningen af byggeriet, så man sikrer sig, at masseovnen ikke kan forvolde brand/personskade og at de nødvendige renselemme mv. placeres rigtigt.

OBS ! Hvis ovnen mures op ad en væg, der indeholder brændbart materiale (f.eks. en træ-skeletvæg), kan der opstå brand !

Placeringen af Den Optimale Masseovn er testet/godkendt i forhold til nærheden til ting i omgivelserne. Se sikkerhedsafstande nedenfor.

A.= 5 cm. D.= 38 cm. K.= 140 cm

 

De fleste skorstensfejere foretrækker at bruge reglen om, at afstanden fra ilden i brændkammeret til det brændbare materiale foran skal være min. 50 cm (målt i forhold til lodret plan).

Dette kan opnås ved at lægge kakler, metalplade e.l. foran masseovnen min. 35 cm fra forkanten af kappen.

Da brændkammerets top ligger mere end 50 cm fra masseovnens top vil der normalt ikke være problemer med afstanden dér, md mindre loftshøjden er meget lav. I øvrigt er masseovnen jo isoleret på toppen, og bliver overhovedet ikke varm opad, så i praksis udgør den ikke nogen brandfare dér. Sikkerheden dér er naturligvis også op til skorstensfejeren at vurdere.

Normalt vil det være nok at holde min. 11 cm fra overkanten af masseovnen til træbjælker og andre brændbare loftsmaterialer.

Placeringen af sodlemme fastlægges også i samråd med skorstensfejeren. Så får man ingen problemer med ibrugtagningstilladelsen senere.

Ovnen kan placeres mod mur, i et hjørne og mere eller mindre fritstående.

Man skal overveje i hvilken retning indfyringslugen (med relativt stor varmeudstråling) skal være.

Sikkerhedsafstanden fra indfyringslågen til nærmeste møbel skal være min. 140 cm.

Tænk også på, ”hvor sofaen skal stå”, så den fremtidige møblering tages med i overvejelserne.

Ved placering direkte op ad væg, (med brug af denne som en del af kappen), vil varmen vandre igennem denne væg og give en varmeflade på den anden side. Hvis dette ikke ønskes, isoleres med ca. 100 mm rockwool.

Under alle omstændigheder skal der imellem væggen og kernen indlægges en ca.10 mm ekspansionsfuge (stenuld).                                                                                                                                                                                                                            

Ovnen behøver ikke at stå direkte ved en skorsten. En “røgtunnel/varmebænk” på op til ca. 2 m påvirker ikke funktionen af ovnen, men medvirker til at udnytte en del af restvarmen, som ellers går ud i skorstenen.

 

OBS !: Hvis man ønsker at indmure en varmeveksler følges brugsvejledningen for denne proces, og for føringen af slanger/rør (fremsendes efter ønske).

Skorsten

Skorstenen kan være en traditionel, muret type, en elementskorsten eller en stålskorsten.

Hvis der ikke er en eksisterende skorsten, anbefaler vi opmuring af en traditionel ”6-stens-skorsten”. Den vil kunne akkumulere en del af restvarmen fra fyringen, og derved fungere som en forlængelse af masseovnen. Ved brug af en Isokern skorsten, snyder man sig selv for denne udnyttelse af restvarmen.

For alle typer skorstene gælder, at lysningen skal have et tværsnitsareal på min. 250 kvadratcentimeter (ved rundt, hul svarer dette til min. 18 cm).

Hvis skorstenshullet er mindre (f.eks. en 15 cm Isokern eller stålskorsten) kræves måske mekanisk sug i skorstenen. Der sker ikke noget ved at prøve om masseovnen fungerer som den skal, inden man monterer et skorstenssug. Hvis dette ikke er tilfældet, er man nødt til at montere suget.

Der findes forskellige modeller på markedet med priser omkring 5.000 kr.

Det er svært at forudse, om dette er nødvendigt, men det er optimalt at overholde ovennævnte minimums lysningsareal.

Bunden af skorstenen skal normalt kun være få centimeter over ovnens bundniveau. Dette indebærer, at det fyld, som ofte findes i bunden af murede skorstene, (hvor indgangshullet til f.eks. en brændeovn er), skal fjernes, og renselemmen flyttes nedad, og placeres min. 2 skifter over gulv.

Bemærk at ved ændringer i placeringen og ombygninger/ny-installationer skal renselemmen være af typen “dobbelt renselem”.

Skorstenen kan være en traditionel muret type, en elementskorsten eller en stålskorsten.
For alle gælder, at lysningen skal have et tværsnitsareal på min. 250 kvadratcentimeter (ved rundt, hul svarer dette til min. 18 cm).
Hvis skorstenshullet er mindre (f. eks. en 15 cm iso-kern) kræves mekanisk sug i skorstenen.
Det er også muligt at udfræse en eksisterende isokern indsats i en muret skorsten.

Bunden af skorstenen skal normalt kun være en smule over ovnens bundniveau. Dette indebærer, at det fyld, som ofte findes i bunden af murede skorstene skal fjernes, og renselemmen flyttes nedad.

Bemærk at ved ændringer i placeringen og ombygninger/nyinstallationer skal renselemmen være af typen “dobbelt renselem”.

Fundament

Kravene til fundamentet svarer til det man kalder ”truckfast underlag”. Dette vil i praksis sige et underlag der svarer til min. 10 cm beton armeret med ca. 3-4 mm armeringsnet.

I nybyggeri, hvor man som regel isolerer med Sundolit og støber et armeret betondæk ovenpå, er dette fuldt tilstrækkeligt.

I nyere huse vil det typisk være det, der findes allerede. Foretag evt. en boreprøve for at bestemme betonlagets tykkelse.

Bemærk, at hvis man lægger gulvvarmeslanger i gulvet, skal disse ikke lægges under masseovnen, da der er risiko for at de smelter. Hvis de findes i forvejen, er det nødvendigt at isolere med minimum ca. 5 cm mineraluld (hård bat) i bunden af masseovnen, for ikke at skade varmeslangerne.

I ældre huse uden støbt gulv vil det være nødvendigt at save hul i bræddegulvet, understøtte bjælker (hvis de brydes) og starte på fast jord. Derpå opbygges til passende højde med LECA-blokke (i forbandt). Oven på disse støbes 8-10 cm betondæk m. 3-4 mm armeringsnet.

Toppen af fundamentet skal normalt være under overkant af gulv, for at give plads til at evt. klinker e.l. foran ovnen kan komme i højde med eksisterende gulv, men kan selvfølgelig også være i samme plan som gulvet.

Fundamentet skal helst tørre i mindst en uge, inden bygningen af ovnen påbegyndes.

Forberedelser til opmuring af kernen

Start med at lægge et element nr. 1 på rette plads på fundamentet. Afstanden fra forkanten af elementet til muren skal være 77 cm + plads til isolering bagud.

Hvis man ønsker at varmen skal gå igennem muren isoleres denne kun med 10 mm stenuld.

Hvis man ikke ønsker dette, isoleres med min. 100 mm stenuld.

Streg positionen op på fundamentet med tømmerblyant e.l. Målene for kernen kan findes i snittegningen ovenfor. Lav ikke målene for små, hellere lidt større.

Skorstensspjældet skal anbringes på et passende sted imellem ovnbunden og skorstenen..

Placeringen af udgangen fra bundelementerne til skorstenen kan være hvor som helst inden for det ”ledige” område, dvs. det område, som ikke dækkes af element nr. 2 i bunden. Det er dog bedst at lave udtaget så nær midten som muligt.

Det er en god idé lægge spjældet ned fysisk imellem skorstenen og element, og markere røgkanalen med mursten.

Det skal besluttes, hvordan manøvre-akslen til spjældet skal forløbe, og hvor manøvreskiven til åbne/lukke funktionen skal placeres (se også nedenfor)

Når ”geometrien” er tilfredsstillende optegnes forløbet på fundamentet.

Opmærk udskæringen på begge elementerne nr. 1. Hullet afpasses efter ydermålet af spjældets firkantede ”tunnel” + ekspansionsfuger/tætninger (ca. 8 mm i begge sider).

Fastlæg placeringen af sodlemmene. Dette gøres ud fra overvejelser om at bunden af ovnen skal kunne renses igennem disse. I nogle tilfælde kan skorstenens renselem fungere som en af renselemmene, hvis den placeres, så man kan nå ovnbunden igennem denne.

Normalt vil en placering på siderne være hensigtsmæssig.

Det er en god idé at fastlægge placeringen af renselemme/sodlemme i samråd med skorstensfejeren, så man undgår problemer med godkendelsen.

Opmærk også udskæringen til sodlemmene. Hertil kan med fordel bruges de medfølgende firkantede stålplade-tunneler. 

Bemærk ! Placeringen af sodlemmen skal være således, at denne ligger over den færdige gulvhøjde.

Bemærk at lågen går længere ned end tunnelen. Typisk vil man placere ”tunnelhullet” midt i de to elementer.

I de to elementer nr. 1 udskæres hul til udgang til skorstenen. Udskæringen fortages i begge elementer nr.1 i fuld højde af disse.

Her skal senere tætnes med et par strimler af 10 mm stenuld.

 

Vær forberedt på, at støbematerialet er meget hårdt. Brug af en almindelig stenskæreskive kan være en god og billigere løsning, men hvis denne ”går død” må man satse på en bedre version.

Man behøver ikke at skære helt igennem, men kan nøjes med at skære ca. halvvejs ned på alle sider, og derefter forsigtigt slå stumpen løs med en hammer. Derefter slibes skærestedet rent med diamantskiven.

Håndter elementerne med forsigtighed, da de er meget hårde og let kan knække dér hvor tykkelsen nedsættes ved skæringen. Et evt. brud kan dog let tætnes med en smule lermørtel under opmuringen.

Skorstenstilslutning og indmuring af skorstensspjæld.

Når hullerne i elementerne nr. 1 er skåret og de er lagt i stilling (men ikke fastmuret), skal manøvrestangen til spjældet afkortes til passende længde.

Læg hele spjældet på plads, sådan at en god del af ”tunnelen” går ind i hullet i elementerne.

Bemærk: Spjældet og manøvrestangen kan vendes på forskellige måder alt efter på hvilken side man ønsker betjeningen. Når dette er besluttet, skal man så vidt muligt vende spjæld-tunnelen således at klappen ved egen vægt vil stå åben (af hensyn til sikkerheden, hvis låsepalen springer ud).

Stangen til drejning af spjældet afkortes nu til passende længde. Dette gøres nemmest sådan:

  1. Læg en række mursten langs siden af element 1 på den side, hvor man ønsker manøvredelen. Afstanden imellem murstenene og elementet skal være 13 mm.
  2. Løsn skruen der holder spjæld-klappen og skub manøvrestangen ind i spjældet indtil indersiden af den inderste skive kommer i kontakt med murstenene og vippepalen er i bund mod den yderste skive.

Hvis røret hvori stangen går er for langt, afkortes det passende.

  1. Stangen opmærkes nu ved ydersiden af tunnelen og afkortes med nedstryger eller skæreskive.
  2. Manøvrestangen stikkes nu ind i spjældet sådan at vippepalen vil være i indgreb med den yderste skive ved mærket ”C” (closed”) når spjældet er lukket.

Murstenene til røgkanalen tilskæres og kanalen mures med brug af almindelige mursten og almindelig mørtel. Til toppen af røgkanalen kan med fordel bruges en almindelig haveflise, som evt. skæres til.

Bunden af skorstenen skal være i plan med, eller max 4 cm over ovnbunden.

OBS !:Husk at fastspænde skruen som fastholder spjældet på drejestangen, inden røgkanalen lukkes til.

Bemærk, at det danske bygningsreglement kræver, at der til enhver tid skal være min. 20 cm2 gennemgang ved spjældet. Dette kan opnås ved at justere spjældets position efter færdigmuringen af kappen. Vippepalen for enden af betjeningsstangen kan låses i ”åben” eller ”lukket” (stilling ”C”), ved at palen går ind i hakkene i skiven. Den inderste skive er fastgjort på et indmuringsbeslag, og den yderste skives position (og dermed spjældets) kan justeres og fastlåses vha. to skruer.

Jo mindre luft der kan passere spjældet des bedre bevarer man varmen i masseovnen.

Spjældet er ikke helt tæt selv i lukket position, så det indebærer at gasser fra lidt gløder e.l. altid kan komme ud i skorstenen.

Det danske krav om 20 cm2 åbning er en reminiscens fra dengang man byggede pejse. I Finland har man ikke tilsvarende regel for åbningen i spjældet, og mig bekendt er der ingen der er døde af kulilteforgiftning fra masseovne deroppe !

Der hvor skorstensspjældet indmures i bundelementerne indlægges en tætnings/ekspansionsfuge (10 mm rockwool) imellem jern og sten. Stangen til drejning af spjældet afkortes til passende længde, således at bagsiden af skiven under drejeknappen er i plan med ydersiden af kappen/muren.

Røgkanalen til skorstenen kan opmures med brug af almindelige mursten og almindelig mørtel. Til toppen af røgkanalen kan med fordel bruges en almindelig haveflise, som evt. skæres til.

Bunden af skorstenen skal være i plan med, eller max 4 cm over ovnbunden.

Husk at fastspænde sekskantskruen som fastholder spjældet på drejestangen, inden røgkanalen lukkes til.

Opmuring

Generelt

Evt. støbegrater på elementerne fjernes med en murhammer e.l.

Alle mureflader på elementerne afvaskes og vædes med våd svamp lige inden opsætning for at fjerne støv og sikre god (men ikke for hurtig) vedhæftning.

Til opmuring af skifte 1+2 samt yderkappen mm. benyttes almindelig strandmørtel + lidt cement (ca. 10:1.).

Til opmuring af resten af kernen bruges lermørtel (den der er to sække af).

Lermørtlen blandes grundigt med vand f.eks. med en malingsblander i en boremaskine,) til en lind konsistens (som risengrød), som sikrer at elementet kan skubbes på rette plads inden hærdning, men uden at mørtlen flyder helt ud. Påførslen af mørtlen kan ske med en almindelig murerske, men man også bruge ”konditormetoden”: Man fylder mørtlen i en kraftig plastpose, hvori der skæres et passende hul i et hjørne. Mørtelen presses derefter simpelthen ud i en passende pølse direkte på elementfladen og jævnes ud med en murerske.

Fugetykkelsen skal være 3 mm. Dette kan med fordel sikres ved at bruge de medfølgende flisekryds som afstandsstykker. De lægges ned i mørtlen på tre steder i hver fuge, således at elementerne presses ned til kontakt med afstandsstykkerne.

Det er vigtigt, at fugerne imellem elementerne er tætte. Derfor fyldes de helt ud overskuddet skrabes af og genbruges fugerne jævnes efter med en våd svamp. Dette gælder også inden i røgkanalerne.

Elementerne opmures under stadig kontrol af lod, vage og retvinkelhed.

Da elementerne er en lille smule koniske pga. støbningen, kan man ikke bare mure ”kant over kant”.

Nogle af elementerne er temmelig tunge, og kræver to mand til oplægningen.

Skifte 1 + 2

Disse skifter opmures med brug af almindelig mørtel (se ovenfor). Imellem fundament og første element bruges en lidt større fugetykkelse for at sikre at dette lægges i vage.

Når begge nr. 1 er på plads foretages indmuring af spjæld (se ovenfor) samt skorstenstilslutning.

Når de to nr. 2 elementet inden i de to nr. 1 er muret på plads, udjævnes overgangene til nr. 1, som vist på snittegningen, ved hjælp af murstensbrokker og mørtel. Hullet i nr. 2 fyldes ud med afskær fra elementer, mursten og mørtel.

Bunden af ovnen pudses glat for at give gode renseforhold.

Når mørtelen er rimeligt tør lægges et stykke kraftig plast ind, så det dækker bunden af ovnen. Idéen med dette er at opfange de mørtelklatter som falder ned igennem røgkanalerne under opmuringen, således at de let kan fjernes ved at trække plasten ud igennem en sodlem, når ovnen er færdigmuret.

 

Skifte 3-10

Begynd med to stk. nr. 3 elementer. Til at sikre retvinkelhed i brændkammeret fremover og det rette breddemål (420 mm) lægges elementerne på plads styret af en af de to hjælpeplader (42 cm) lagt vandret oven på 1 og 2 elementerne). 3-er elementerne lægges tæt op til hjælpepladen og de sikres at forkanten af hjælpepladen er overét med forkanten af element nr. 1, og 3-er elementerne er overét med siderne af element 1.

Så har man sikret at de er vinkelret på forkanten af kernen og midt i systemet.

Derefter ilægges element 4. imellem de to 3-er elementer. Det er meget vigtigt for det videre forløb, at dette kommer til at ligge sådan at forkanten er præcis overét med forkanten af nr. 1 elementet og centreret i forhold til siderne på dette. Det skal desuden være i vater både på tværs og på langs.

Så fortsættes med opmuring af de 10 stk. 3A elementer. Disse styres af de to hjælpeplader (en for – og én bag), som hele tiden skal være i fuld kontakt i bunden med element 4.

Derved opnås, at brændkammersiderne bliver lodrette, i vinkel og med 42 cm imellem sig.

Når alle 3A-er på plads monteres element 5 således at bagkanten af dette er overét med bagkanten af element 4. Hjælpepladerne kan nu fjernes.

Derefter monteres element 7 på plads. Forsiden af dette skal være 42 cm fra forkanten af alle 3A- elementerne. Brug kun et tyndt lag mørtel i de lodrette fremadvendte fuger.

Toppen af element nr. 7, skal være i niveau med det øverste element 3A. Hvis ikke dette er tilfældet hæves element 7 ved at ligge lidt under, eller det overskydende skæres af med diamantklinge (før det monteres på plads).

Det er en god idé at måle højden inden montagen og sikre, at elementet kommer til at flugte vha. passende underlæg/afskæring.

Hvis der skal indmures en varmeveksler skal det ske på dette stadium (se den separate vejledning for dette).

 

 Opmuring af understøtningen til bageovnen

Bageovnen rager længere tilbage end grundelementerne, og behøver derfor en understøtning, der samtidigt øger masseovnens varme-akkumulerende masse.

Inden opmuringen af understøtningen påbegyndes, isoleres mod evt. bagmur. Hvis man gerne vil have varmetransport ind i denne mur, benyttes den medfølgende 10 mm isolering op mod muren. Denne fungerer som ekspansionsfuge.

Hvis man ikke ønsker varmetransport igennem bagmuren, men holde al varmen i rummet, isoleres med 100 mm rockwool ind mod muren.

Der skal ikke isoleres imellem elementerne og støtteklodsen, som skal udgøre en enhed.

Man kan begynde opmuringen af understøtningen allerede efter færdiggørelsen af skorstenstilslutningen, og lade den følge med op sammen med kerneelementerne.

Bemærk: Hvis man skal indmure en varmeveksler (bag brændkammeret) skal man sikre, at skorstenstilslutningen holdes lav. Se desuden vejledning omkring dette nedenfor.

Man kan med fordel mure støtteklodsen op til og med skifte 11. Når murværket er hærdet nogle få timer vil støtteklodsen kunne hjælpe med at holde element nr. 9 på plads.

Brug så lidt mørtel som praktisk muligt under opmuringen. Man behøver med andre ord ikke at holde normal fugetykkelse, da det jo kun er en støtteklods, som også tjener til varmelagring.

Toppen af element 9 og 10 skal flugte med overkanten af de to øverste elementer nr. 2. Mål derfor dybden fra overkanten af de øverste elementer nr. 2 til toppen af element 7, og sammenlign med højden af element 9.

Brug evt. passende mellemlæg anbragt på toppen af element nr. 7 til at justere med inden nr. 9 sættes på plads.

Dette element er meget tungt, og kræver to personer M/K til opløftning og placering.

Processen kan lettes ved at man først løfter det op og støtter det på de øverste element 2, og derefter manøvrer det endeligt på plads.

Element 9 vil gerne kæntre bagud, og hvis man ikke har muret støtteklodesen helt op, skal man sikre at der er passende modhold, f.eks. vha. et stykke lægte eller lignende, som presses imellem væggen (hvor der anbringes en hjælpeplade) og elementet vha. en kile.

 

Skifte 12-15.

De sidste fire nr. 3 elementer mures nu op. Retvinkelhed og afstand sikres også her ved brug af hjælpepladerne.

Nr. 10 er lettere at montere. Sørg for at underkanten holdes på plads med passende modhold eller en strop omkring i min. en time indtil mørtlen er hærdet.

Imellem disse monteres 13 og 14 op i vatter således at de udgør én plan flade (bunden af bageovnen). Forkanten af nr. 13 skal være overét med forkanten af nr. 10. Check på snittegningen hvordan spaltens retning skal være inden nedlægning.

Når nr. 14 er lagt på plads, skal der være en spaltebredde på 6,5 cm.

Højden fra fundamentet skulle nu gerne være ca. 140 cm.

De to nr. 15 mures nu på plads således at siderne flugter med siderne – og overkanterne af 3-er elementerne.

Nr. 16 mures derefter på plads således at overkanten af dette flugter med overkanten af 15-elementerne.

OBS ! Placeringen af nr. 17 kræver mindst to mand og noget passende højt og sikkert at stå på, for at få den rette arbejdshøjde. Elementet løftes bedst på plads ved brug af to lægter på tværs med løft af en mand i hver side.

Det er en fordel at foretage løftet i to tempi: Først løftes det op på et par bukke eller lignende. Derfra skiftes til undergreb og elementet stemmes op i højden, hvor det hviles af på forkanten af 3-er elementerne og derfra forsigtigt skubbes på plads.

Den samme procedure bruges ved anbringelse af element nr. 18.

Derefter afsluttes med nr. 19 og 20.

Bag element 16 fyldes hulrummet ind til væggen ud med rockwool.

 

Eftertætning og isolering.

Kontrollér at alle samlinger imellem elementerne er fyldt ud og gået efter med svampen.

Kernen skal nu isoleres med et lag 10 mm rockwool, der tjener både som ekspansionsfuge og ”varmebremse”, som nedsætter hastigheden af varmetransporten fra kernen ud til kappen.

Isoleringen klæbes på kernen ved hjælp af den medfølgende betonforsegler (plastposen).

Denne blandes op med vand ved hjælp af et ”maler-piskeris” eller lignende til en relativt tynd grød.

Tag nu en isoleringsplade (som passer i bredden til forsiden af kernen) og mærk højden op på forsiden af kernen. Hele det aktuelle område vædes nu godt, for at betonforsegleren ikke skal tørre for hurtigt. Forsegleren påføres nu i et ikke for tyndt lag med hjælp af murerbræt og stor murerske.

Isoleringspladen presses så ind mod det aktuelle kerneområde, så den klæbes fast.

Samme procedure gentages område for område indtil hele kernen er dækket (bortset fra toppen).

Der skal nu skæres huller i isoleringen til indfyringslågen + askelågen samt til bageovnslågen og sodlemmene.

Dette gøres med en rockwool-kniv, savtandet kniv e.l.

 

Montering af askeskuffe, askelåge og frontplader

Frontpladen til indfyringslågen skal skrues sammen med askeskuffen og askelågen til en samlet enhed vha. de fire 6 MG rundhovedede UNBRAKO skruer med længde 12 mm.

Dette gøres nemmest, hvis man sætter askeskuffen på højkant på en stol, og lægger frontpladen i passende højde på et bord, således ad askeskuffens top nogenlunde passer med frontpladens yderside ,så man kan foretage en kontrolleret samling af de tre dele.

Hullet i askeskuffen skal vende opad i forhold til frontpladens top.

Inden montage af askelågen skal der lægges en streng af ovnkit inde i den vinkelrette fals i rammen.

Derefter anbringes askelågen i askeskuffens åbning, således af de støbte spjældmarkeringer (I, II og III) vender op i forhold til regulerings-palen.

Lågen åbnes nu, og de tre dele skrues nu sammen vha. fire 16 mm lange 6 MG skruer.

Det letter processen, hvis man holder hullerne overét vha. et passende bor (4 mm) eller sekskantnøgle igennem ét sæt huller, imens man skruer i et andet.

Inden den endelige montage skubbes enheden ind over element nr. 4 indtil frontpladen er helt inde i kontakt med isoleringen (skal løftes en smule for at komme helt ind).

Der mærkes nu med en tusch-pen ind på isoleringen igennem de øverste og nederste ”gæller” i begge sider. Pres godt indad på den nederste del af frontpladen, så ”gællepladen” afsætter mærker i stenulden.

Efter at enheden er taget ud, skæres stenulden væk fra områderne, hvor ”gællepladen” skal bevæges.

Sæt enheden ind på plads igen, og test at spjældene kan bevæges frit.

Opmærk afgrænsningen af askeskuffen oven på element 4.

Check om overkanten af askeskuffen er i vage. Juster evt. med passende underlæg.

Efter at enheden er taget ud igen lægges et ca. 5 mm tykt lag lermørtel i området hvor askeskuffen skal ligge på element 4.

Enheden anbringes nu på plads igen i hullet, i tæt kontakt med frontisoleringen. Det er meget vigtigt for tætheden og funktionen af lufttilførslen til forbrændingen, at frontpladen kommer helt tæt ind til isoleringen.

Imens frontpladen holdes godt inde bores for med det medfølgende 6,5 mm murbor igennem de to øverste huller i siderne af frontpladen ind til ca. 50 mm dybde. Kør nogle gange ind og ud med boret i hvert hul, og sørg for at boresmuldet kommer ud.

Frontpladen fikseres nu med to karmskruer. Det kan være nødvendigt at skrue dem lidt frem og tilbage og evt. smøre med lidt vand for at undgå at de knækker.

Udfør operationen med forsigtighed, og spænd ikke hårdt ind mod frontpladen. Ellers risikerer man at skruen ødelægger det gevind den skærer i elementet. Hvis dette sker, bores dybere og bruges en lidt længere karmskrue.

Operationen gentages med de to nederste huller og derefter de øvrige 4.

Overskydende mørtel på element 4 ved siderne af askeskuffen fjernes

Den samme procedure gentages med frontpladen til bageovnslågen.

Vær opmærksom på, at nederste del af hullet til bageovnslågen ikke må være under niveauet af element 13.

 

Montage af element nr. 8

Der opmåles og tilskæres et stykke 10 mm stenuld til tætning af mellemrummet imellem element 8 og frontpladen. Dette skal have nøjagtig samme bredde som hullet til indfyringslågen (420 mm).

Højden skal være lig afstanden fra toppen af askeskuffen til bunden af lågehullet i frontpladen.

Isoleringsstykket klæbes evt. på indersiden af frontpladen med lidt ovnkit.

På toppen af askeskuffen og den synlige del af element 5 lægges et ca. 4 mm tykt lag mørtel.

Dér hvor element 8 vil ligge op ad bagvæggen og 3A elementerne lægges også mørtel.

Elementet lægges nu forsigtigt på plads med den brede kant udad (det er nemmest at løfte og holde det i hullet) og fronten skubbes tæt i kontakt med isoleringen på frontpladen.

Check at rillerne i siderne er i vage.

Det er vigtigt at gå efter med mørtel og svamp for at sikre god tætning.

 

Montage af indfyrings- og bageovnslåger

Inden indfyringslågen monteres, lægges en ”tætnings-pølse” af ovnkit rundt i hjørnerne af rammen (lige som ved askelågen).

Lågen sættes ind på plads (med buen opad) og åbnes. Det er en stor fordel at have en hjælper til at holde i den åbne dør, så man har hænderne fri til at montere skruerne

Døren skrues nu fast med de 4 stk. 6 MG, 16 mm lange skruer. Start øverst.

Måske skal lågen ”manøvreres” en smule op/ned og til siden for at skruen kan fange nemmest i gevindhullet i frontpladen.

Montér bageovnslågen med samme metode som indfyringslågen.

Når lågerne er på plads prøveindsættes skamol-pladerne i brændkammeret.

Den ubrudte kant af pladerne skal vende nedad i rillerne i element 8, og toppen med hakket opad. Den affasede, lodrette kant skal vende fremad og matche ind mod lågens rammekant.

Klargør nu en stump lægte e.l. med en længde på 36 cm samt en kile, som skal bruges til at holde pladerne ind mod siderne under montagen.

Når det er sikret at pladerne passer, påføres på bagsiden en solid ”pølse” af ovnkit i begge sider og i toppen der hvor pladen kommer i kontakt med element 2.

Der lægges også en stribe ovnkit i rillen i element 8.

Pladerne sættes nu ind på plads, og den affasede forkant skubbes fremad til kontakt med lågerammen. Med lægtestykket + kilen sættes pladerne forsigtigt i spænd ud mod siderne af brændkammeret.

Vent min. 30 min. indtil ovnkittet er hærdet lidt, og fjern så lægtestykket.

Der skal nu eftertætnes med ovnkit hele vejen rundt om skalmol-pladerne, dér hvor de er i kontakt med elementerne og lågerammen. Hold doseringsspidsen af ovnkit-patronen godt ind i falsen, dér hvor det er muligt, for at undgå at kitten ”griser” mere end nødvendigt.

I toppen af pladerne og på andre svært tilgængelige steder kan det være nødvendigt at bruge en finger e.l. til at anbringe kitten i falsen.

Overskydende kit kan bedst fjernes med en af de samme ”skrabere”, som bruges når man fjerner overskydende silikone fra pladesamlinger i f.eks. badeværelser (fås i alle byggemarkeder).

 

 Opmuring af kappen

Inspiration til kappens design kan evt. findes på vores hjemmeside eller på internettet.

Foran på begge frontplader klæbes i begge sider de ca. 2 cm brede strimler af det tynde hvide, keramiske isolering, som medfølger.

Strimlerne anbringes i samme lodrette linie i begge sider af frontpladerne i flugt med kanten, hvor pladerne ”knækker”.

Strimlerne fungerer som ekspansionsfuge imellem frontpladerne og murstenskappen, og som ledelinie under opmuringen af denne.

Det er en god idé, inden start på opmuringen, at beskytte hele frontpladen inkl. lågerne med afdækningsplast e.l., for at undgå mørtelstænk mv. Plasten kan holdes på plads med tape (ikke gaffer-tape, da den kan afsætte klisterrester på frontpladen).

Til opmuringen af kappen bruges almindelig mørtel (strand- eller bakkemørtel) tilsat lidt cement (ca. 1-10). Der er temmelig frit spil med hensyn til valg af kappens form og stenmaterialer. Mursten (uden huller), natursten mv, men alle med en vis masse (vægt) for at opnå optimal varmelagring.

Kappen kan mures som blankmur, til vandskuring eller til pudsning. Man kan udmærket bruge genbrugssten. Mur mest muligt i forbandt af hensyn til sammenhængskraften.

De steder, hvor der er brug for at fylde ud (hjørner m.v.) bruges mest muligt mursten og brokker, og kun lidt mørtel. Dette indebærer ikke, at der skal laves huller i konstruktionen, men alle hulrum i kappen fyldes ud for at undgå isolerende virkning og for at øge massen.

Det er en fordel at have stenhylder under både indfyrings- og bageovnslågen til at opfange evt. gløder og aske. Hylderne bidrager også til et smukt design. De kan være af skifer, granit eller hvilket som helst stenmateriale. En tykkelse på 25 – 30 mm er normalt hensigtsmæssig.

Hvis hylderne ikke indmures med det samme, er det hensigtsmæssigt at efterlade huller til disse i opmuringen med henblik på senere montage.

Hylderne kan godt anbringes helt op til underkanten af lågerammerne.

Over lågerne støttes muren med ståltegl. Man kan naturligvis også lave en rigtig murerbue med hjælp af en midlertidig understøtning af træ og krydsfiner.

Toppen af kappen afsluttes i en højde af mindst to skifter (ca. 12 cm) over toppen af kernen, således at isoleringen oven på denne (min. 100 mm tyk) ligger under murens overkant.

Hvis der monteres en varmeveksler på toppen af bageovnen, øges højden tilsvarende.

Oven på isoleringen kan lægges en gipsplade, eller lignende u-brændbart. Førstnævnte er mest praktisk, hvis man gerne let vil kunne komme til en evt. varmeveksler og/eller rørsamlinger mv. senere.

 

Montage af sodlemme-tunneler

De firkantede ”tunneler” indmures i både kappen og i de udskårne huller i 1-er elementerne.

Forkanten af tunnelerne skal være overét med ydersiden af kappen. Til indmuring og tætning bruges betonforsegler.

 

Efter færdigmuring

HUSK at fjerne plasten i bunden af ovnen.

Påfør ovnkit i falsen i rammerne af sodlemmene, og skub dem på plads i tunnelen.

Under muringen af kappen indmures en del vand (fra mørtlen mv.)

Ovnen skal derfor have lov at tørre inden den tages i brug – ellers kan kappen risikere at revne.

Ved en temperatur på 20 grader tager det ca. 4 uger. Ved lavere temperaturer omkring 6 uger. Tørringen kan fremskyndes ved brug af varmeblæser.

Ovnen skal godkendes af skorstensfejeren før ibrugtagning.

Vi fremsender installationsattest inden.

 

Vigtigt: Følg ibrugtagnings- og fyringsvejledningen nøje.

Ovnens optimale funktion er helt afhængig af den korrekte brug.

 

PS: Kontakt mig gerne hvis I er i tvivl om noget og behøver yderligere vejledning.

 

Leif Stubkjær

Mobil: 2671 8071

Mail: leif@stubkjaer.net

 

God fornøjelse med byggeriet og med brugen af jeres masseovn.

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment